بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم EPS و نسبت قیمت به سود هر سهم PE با بازده

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


نکات کلیدی:


 

 بازده سهام و انواع روشهای محاسبه بازده سهام 

 سود هر سهم ESP و انواع روشهای محاسبه سود هر سهم و قیمت به سود هر سهم      

 بررسی رابطه بین سود هر سهم EPS و نسبت قیمت به سود هر سهم P/E با بازده سهام         

 تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده 

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق 

 مقدمه 

 اهداف تحقیق 

 فرضیه‌های تحقیق 

 جامعه و نمونه آماری 

 روش جمع‌آوری داده‌ها 

 روشهای آزمون آماری فرضیه‌ های تحقیق و نحوه بررسی فرضیه های 

تحقیق 

فصل چهارم: نتایج و تجزیه وتحلیل اطلاعات 

 مقدمه 

 نتایج و یافته‌های تجربی حاصل از فرضیه‌های تحقیق 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 

 نتایج آزمون فرضیه اول 

 نتایج آزمون فرضیه دوم 

 نتایج آزمون فرضیه سوم 

 نتایج آزمون فرضیه چهارم 

 نتیجه‌گیری 

 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی 

 پیشنهادات برای سرمایه گذاران 

منابع و مآخذ به كار رفته در تحقیق برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,