دانلود اثربخشی قصه درمانی بر پرخاشگری و قضاوت اخلاقی دانش آموزان


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

شامل:
 پرخاشگری            

 ادبیات و پیشینۀ پژوهش

 پرخاشگری از نظر موقعیت               

 تعاریف پرخاشگری            

 تئوری رفتار غریزی فروید        

 مبانی نظری پرخاشگری         

 نظریه یادگیری اجتماعی        

 نظریه ناکامی _ پرخاشگری        

 نظریه پرخاشگری – پرخاشگری        

 دیدگاه شناختی         

 قضاوت اخلاقی        

 عوامل مؤثر بر پرخاشگری کودکان و نوجوانان        

 تاریخچه علم اخلاق       

 تعریف قضاوت اخلاقی       

 دیدگاه های فلاسفه در باب رشد اخلاق و قضاوت اخلاقی       

 اخلاق و ارزشهای اخلاقی       

 دیدگاه دورکیم      

 دیدگاه کانت       

 مکتب روانکاوی       

 دیدگاه جان دیویی      

 دیدگاه صاحبنظران در رابطه با اخلاق      

 مکتب یادگیری اجتماعی      

 نظام اخلاقی پیاژه       

 گیلگان      

تعریف قصه       

 نظریه رشد اخلاقی کلبرگ       

 تاریخچه قصه و قصه­گویی      

 قصه درمانی       

 روان تحلیل گری       

 قصه در رویکرد نظری روان درمانی     

 شناخت درمانی      

 روانشناسی فردی  آدلری       

 اهداف و ارزشهای قصه گویی       

 رفتار درمانی       

 تأثیر قصه بر کودکان        

 ادبیات کودکان چیست؟       

پیشینۀ پژوهش       

 ویژگی های قصه گو       

 روش پژوهش       

 روش پژوهش

 نمونه و روش نمونه گیری       

 جامعه مورد بررسی       

 پرسشنامه پرخاشگری آیزنک        

 ابزار پژوهش       

 قصه درمانی         

 آزمون قضاوت اخلاقی MJT 

 روشهای تجزیه و تحلیل داده­ها         

 روش اجرا        

ویژگی­های جمعیت شناختی        

 تجزیه و تحلیل داده ها

 تحلیل داده ها در چارچوب فرضیه ها        

 توصیف داده ها       

 بحث و نتیجه­گیری        

بحث و نتیجه گیری

محدودیت­های پژوهش        

 جمع بندی و نتیجه­گیری نهایی         

پیشنهادات پژوهش          برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,