دانلود پایان نامه سنجش کیفیت آموزش از نظر دانشجویان رشته علوم اجتماعی


پایان نامه سنجش کیفیت آموزش از نظر دانشجویان رشته علوم اجتماعیخرید

پایان نامه بررسی موضوع توحید و نبوت در قرآن

سنجش کیفیت آموزش از نظر دانشجویان رشته علوم اجتماعی ورودی سال های 86 تا90 دانشگاه پیام نور

چكیده نامه


جامعه آماری بپژوهش حاضر عبارت است از: تمام دانشجویان ورودی كارشناسی (1386-1390) رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور مركز كرج كه مشتمل بر293 نفر است. حجم نمونه برابر با 50 نفر می باشد كه در ادامه پرسشنامه ها در میان دانشجویان این رشته به صورت نمونه گیری تصادفی ساده توزیع گردیده است. داده های پرسشنامه وارد نرم افزار SPSS شده و توسط ضریب همبستگی گاما مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی گاما حاكی از این است كه محتوای دروس ( به روز بودن محتوای دروس، ارائه مفاهیم جدید علمی در هر درس و شیوه ی تستی آزمونهای پیام نور در افزایش معلومات دانشجویان)، خدمات آموزش ( سر موعد برگزار شدن كلاس درس، برنامه های كلاسی، استفاده از فناوریهای جدید، دسترسی به وب سایت دانشگاه، مطابقت برنامه های درسی ارائه شده با رشته ی تحصیلی، وجود كتابخانه و كتابهای روز آمد)، برنامه ریزی( نظم دانشگاه، امتحانات، همخوانی برنامه های آموزشی با توان یادگیری دانشجو)، كیفیت اساتید( توان انتقال مطالب علمی استاد، استفاده مطلوب از وقت كلاس به وسیله استاد، استفاده از وسایل كمك آموزشی به وسیله استاد) در متغیر كیفیت آموزش اثر دارند. همچنین منابع آموزش بر خدمات آموزش، برنامه ریزی، محتوای دروس و كیفیت اساتید اثر مشرفی دارند.

فهرست مطالب

فصل اول  کلیات

مقدمه

عنوان پژوهش

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیات

 

 

سوالات تحقیق

 

 

سوال اصلی

 

 

سوالات فرعی

 

 

کاربرد پژوهش

 

 

  فصل دوم = ادبیات و مبانی نظری تحقیق

 

 

 مقدمه

 

 

 مفاهیم نظری

 

 

 تعریف واژه های کلیدی

 

 

 اصطلاحات

 

 

  مبانی نظری تحقیق

 

 

 الگوی نظری تحقیق

 

 

 پیشینه تجربی سنجش كیفیت آموزش عالی

 

 

 مقالات

 

 

جمع بندی مقالات

 

 

فهرست مطالبصفحه

 

 

 پایان نامه ها

 

 

 جمع بندی پایان نامه

 

 

فصل سوم= روش اجرای تحقیق

 

 

روش تحقیق

 

 

جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری

 

 

 حجم نمونه

 

 

 ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات

 

 

 سوالات پرسشنامه

 

 

 روایی(اعتبار) پایان نامه

 

 

 پایایی(اعتماد) پایان نامه

 

 

 روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

 

 

 آمار توصیفی

 

 

 آمار استنباطی

 

 

 فصل چهارم= تجزیه و تحلیل داده ها

 

 

 مقدمه

 

 

 نتایج توصیفی

 

 

 نتایج استنباطی

 

 

فصل پنجم= نتیجه گیری و پیشنهادات

 

 

 مقدمه

 

 

 نتیجه گیری فرضیه اول

 

 

 نتیجه گیری فرضیه دوم پژوهش

 

 

 نتیجه گیری فرضیه سوم پژوه

 

 

فهرست مطالبصفحه

 

 

 نتیجه گیری فرضیه چهارم پژوهش

 

 

پیشنهادها و راهكارها

 

 

 

 

قیمت فایل فقط , تومان

 

 

 

خریددسته: علوم اجتماعی 

فرمت فایل: docx 
حجم فایل: 291 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 125 

موضوع بررسی موضوع توحید و نبوت در قرآنبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,